Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich via de website of direct bij CrossFit Schagen heeft aangemeld voor het volgen van CrossFit Training en/ of Personal Training.

Artikel 2: Aanmelding, inschrijving
a. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via de website van CrossFit Schagen of bij CrossFit Schagen zelf.
b. De ingang van het lidmaatschap en betaling start op de door het lid aangegeven startdatum bij inschrijving of via de website.
c. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar na goedkeuring van CrossFitSchagen.
d. Een Intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden.
e. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een deelnemer, voor deelname aan CrossFit, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
f. De directie van CrossFit Schagen is gemachtigd personen te weigeren en/of eenzijdig hun abonnement(en) op te zeggen zonder dat restitutie van abonnementskosten en/of gelden is verschuldigd.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn, tarieven, opzegging en betalingsvoorwaarden
a. Een lidmaatschap kan op ieder willekeurig moment worden gestart en worden beëindigd. Er wordt een opzegtermijn toegepast van 1 maand. Er is nooit restitutie van abonnementsgeld mogelijk.
b.Het is niet toegestaan abonnementen tijdelijk te beeindigen wegens vakantie en/of kleine blessures. In het geval van landurige afwezigheid en/of blessures of zwangerschap  tijdelijk het abonnement op 50% van het normale incassobedrag worden gezet.
c. Het lidmaatschap verloopt per kalendermaand via automatische incasso.
d. Lidmaatschappen kunnen worden aangegaan op iedere dag van de maand. Omdat op iedere willekeurige dag kan worden gestart wordt afhankelijk van de startdatum naar rato het aantal resterende dagen van de maand een restbedrag gerekend.
e. Het lid kan geen aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgelden.
f. Bij opzegging loopt het lidmaatschap nog een volledige maand door. Er is dus sprake van 1 maand opzegtermijn.
g. Een opzegging dient schriftelijk bij CrossFit Schagen te gebeuren. Dit mag ook doormiddel van een email. Het abonnement wordt pas beeindigd ná schriftelijke (email)bevestiging van CrossFit Schagen.
h. De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld wordt op de eerste van iedere maand geïncasseerd en geldt steeds voor die betreffende maand maand.
i. Bij het niet tijdig ontvangen van het verschuldigde maandbedrag door stonering of andere oorzaak wordt de incasso bij de eerstvolgende incasso poging opnieuw kosteloos aangeboden. Indien het verschuldigde bedrag ook dan niet kan worden afgeschreven wordt een aanmaning verzonden waarvoor € 7,50 extra kosten word berekend.
j. Bij het niet tijdig voldoen van verschuldigde bedragen kan toegang tot de trainingen bij CrossFit Schagen worden ontzegd totdat het hele verschuldigde bedrag is voldaan.
k. Wanneer bij beëindiging van het lidmaatschap nog verschuldigde bedragen open staan kan het lidmaatschap pas worden afgesloten na betaling van alle openstaande bedragen.
l. CrossFit Schagen behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren. Leden worden tenminste 3maanden voordat de prijswijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld.
m CrossFit Schagen behoudt zich het recht de toegang tot CrossFit Schagen te weigeren indien een lid zich niet houd aan de dan geldende huisregels. In geval van beëindiging van het lidmaatschap door een van de medewerkers van CrossFit Schagen zijn uitstaande abonnementskosten en/of gelden invorderbaar.
Artikel 4: trainingZiekte/blessure
a. In geval van ziekte of een blessure of ander lestel waardoor deelname aan de training niet meer mogelijk is kan na toestemming van CrossFit Schagen het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet. Stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.
b. CrossFit Schagen is niet aansprakelijk voor blessures en/of beperkingen bij leden ontstaan voor, tijdens of na een training of trainingen.
c. Het is niet toegestaan te trainen onder invloed van drank en/of drugs.

Artikel 5: Openingstijden
a. CrossFit Schagen behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is CrossFit Schagen gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten.
b. CrossFit Schagen houdt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden, verbouwing of onvoorziene gebeurtenissen de openingstijden aan te passen. Wanneer deze sluiting minder dan 2 volledige trainingsdagen  bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde abonnementskosten en/of gelden.

c.Er kan nooit sprake zijn van restitutie en/of bevriezing van abonnementsgelden indien de CrossFit tijdelijk moet sluiten als gevolg van rampen, natuurrampen, crises en calamiteiten.
d.Met betrekking tot de Teens abonnementen: Tijdens de reguliere schoolvakanties komen alle Teens trainingen te vervallen.

Artikel 6: Programma, Risico/ aansprakelijkheid
a. Op CrossFit Schagen rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. Door het intensieve karakter van CrossFit trainingen is het mogelijk dat er overbelasting bij leden ontstaat. Voor de deelnemer ligt er de verantwoordelijkheid dit te onderkennen en zorg te dragen voor tijdig melden aan de instructeur . Deelname aan de trainingen geschiedt geheel op eigen risico.
b. CrossFit Schagen is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of trainingen.
c. CrossFit Schagen is bevoegd deelnemers tijdens (delen van) trainingen te weigeren of alternatieve trainingen te geven.
d. CrossFit Schagen is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
e. CrossFit Schagen is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
f. CrossFit Schagen is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende gezondheidsverklaring.
g. CrossFit Schagen is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 7: Huisregels/ algemene voorwaarden
Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels van CrossFit Schagen. De huisregels staan op de website van www.crossfitschagen.nl
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van CrossFit Schagen geldt het Nederlands Recht.
b. De cursist verklaart zich door inschrijving bij CrossFit Schagen akkoord met de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden en de huisregels.